Koučing – Cenník

 LIFE KOUČING

 

Koučing  je proces, počas ktorého klient (koučovaný) za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý, má vnútorné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoj život.

Kouč vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Pomocou správnych otázok podnecuje premýšľanie klienta , skúmanie viacero možností, odpovedí, riešenia a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese. Tým zvyšuje jeho uvedomenie , pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

Koučing je proces orientovaný  na prítomnosť a blízku budúcnosť, čo by klient  chcel a mohol dosiahnuť.

Kouč vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení, ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť
  • podpore klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa,
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny

Tento proces prebieha v bezpečnom prostredí dôvery. Klientovi prináša (často až prelomové a transformačné) zmeny, ktoré zlepšujú jeho seba vnímanie, pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

 

Sedenie trvá 60 minút / cena 45 €

Dohodnite si stretnutie  a posuňte svoj život a cieľe vpred.