Koučing

 LIFE KOUČING

Koučing je proces, počas ktorého klient / koučovaný / za pomoci kouča skúma a nachádza svoj vlastný potenciál. Kouč vychádza z toho, že každý klient je jedinečný, tvorivý a má svoje vlastné zdroje potrebné na zmenu a je odborníkom na svoju prácu i život.

Koučing je proces orientovaný na budúcnosť, na to, čo by klient v budúcnosti chcel a mohol dosiahnuť .

Počas procesu koučovania nejde o to, aby koučovaný dostával rady, čo a ako má urobiť, či zmeniť. KOUČ vytvára prostredie podporujúce otvorenosť klienta k sebe samému, kreatívne uvažovanie a hľadanie riešení. Koučovanému kladie otázky, ktoré ho nútia alebo vedú k tomu, aby nad svojou témou premýšľal, skúmal viacero možností a zároveň pozoroval sám seba v tomto procese .Tým zvyšuje jeho uvedomenie a pomáha mu naštartovať potrebné zmeny, ktoré sú pre klienta prirodzené a stavajú na jeho vlastných skúsenostiach a poznaní.

KOUČ vo vzťahu s klientom pracuje na:

  • objavení a ujasnení toho, čo chce klient dosiahnuť alebo by mohol dosiahnuť
  • podporuje klienta pri uvedomení si vlastného potenciálu
  • procese objavenia možných riešení a stratégií na dosiahnutie klientovho cieľa
  • uvedomení si vlastnej zodpovednosti klienta za uskutočnenie zmeny

TENTO PROCES PREBIEHA V BEZPEČNOM PROSTREDÍ DôVERY.   Klientovi prináša /často až prelomové a transformačné /zmeny, ktoré zlepšujú jeho seba vnímanie ,pracovné výsledky, menia postoj k životu, zlepšujú jeho schopnosti vo vzťahoch s ľuďmi a odomykajú vnútorný potenciál.

Základnou úlohou KOUČINGU je doviesť klienta k cieľu. K tomu slúži na jednej strane – odhodlanie a vlastná snaha klienta a na strane druhej – schopnosti kouča pomôcť mu objavovať vlastný potenciál a napredovať.

Dohodnite si stretnutie  a posuňte svoj život a cieľe vpred.